Điều khoản sử dụng

Bình chọn 5 sao nha

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Giamgiashock.com

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Giamgiashock.com, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Giamgiashock.com dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Giamgiashock.com hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Giamgiashock.com ngay lập tức.

2. Truy cập Giamgiashock.com

Giamgiashock.com bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Giamgiashock.com cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Giamgiashock.com mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Giamgiashock.com, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Giamgiashock.com, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Giamgiashock.com. Bạn đồng ý thông báo cho Giamgiashock.com ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.